Zásady ochrany osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Storm Club s.r.o., IČ: 020 30 802, se sídlem Koněvova 1730/13, Žižkov, 130 00 Praha 3 v rámci provozování veřejných kulturních akcí zpracovává osobní údaje zákazníků a návštěvníků jeho akcí a dalších lidí, kteří mu poskytují dobrovolně a vědomě své kontaktní údaje, popř. se účastní jím pořádaných soutěží.

Vstup do klubu je podmíněna předložením vstupenky návštěvníka, přičemž správce ověřuje věk návštěvníka prostým nahlédnutím do občanského průkazu, kterým návštěvník je povinen se u vstupu prokázat.

Prodej vstupenek je realizován prostřednictvím ticketingových společností GoOut. Provozovatel tohoto platebního systému předává správci souhrnné přehledy prodaných vstupenek. Správce má možnost nahlížet do transakcí platebního systému GoOut.

Správce provádí z důvodu vlastního oprávněného obchodního zájmu propagačně – náborové akce (např. soutěže), na nichž získává e-mailové adresy zájemců, potenciálních návštěvníků za účelem zasílání newsletterů. E-mailové adresy získané z různých zdrojů posléze sdružuje a uchovává v časově neomezené (ale proměnlivé – viz dále) databázi e-mailových adres ve formě mailing-listu, používaného pro zasílání hromadných newsletterů, upozornění na akce a jiných obchodních sdělení. Při zasílání hromadných e-mailů platí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. (antispamový zákon) bezvýjimečný princip, že adresát obchodního sdělení má jednoduchou možnost prokliknutím odkazu v těle e-mailu jednou pro vždy vyřadit svou e-mailovou adresu z mailing listu správce, nepřeje-li si nadále hromadné e-maily od správce dostávat.

Správce poskytuje svým zákazníkům možnost zaregistrovat se v systému Stormania a nainstalovat si do svého mobilního zařízení aplikaci, v níž se načítají bonusy a vouchery v rámci věrnostního programu. Bonusy může zákazník směňovat za doplňkové služby v klubu, jako zejména konzumaci nápojů zdarma podle platného systému bonusů, vouchery slouží k uplatňování slev při vstupu do klubu spolu s koupí vstupenky na místě. Zákazník se do Stormanie registruje těmito údaji: jméno, příjmení, datum narození, bydliště podle obce či města, e-mailová adresa. E-mailovou adresu z aplikace správce zařazuje do mailing-listu, přičemž dále platí výše popsaná pravidla pro zasílání obchodních sdělení. V rámci Stormanie správce vede časově neomezený (ručně zpracovávaný) „guest-list“ VIP zákazníků; VIP zákazníkům nabízí speciální výhody v souladu se svou aktuální marketingovou strategií. Kromě toho vytváří seznamy lidí (pouze jméno a příjmení), kteří mají nárok vstupu na určitou akci zdarma nebo za snížené vstupné. Důvodem všech těchto činností zpracování je plnění smlouvy se zákazníkem, jenž prostřednictvím Stormanie čerpá výhody, a částečně oprávněný zájem na přímém marketingu (zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. (antispamový zákon).

Správce pořizuje z důvodu vlastního zájmu na sebeprezentaci audiovizuální záznamy a fotografie ze svých akcí a ty zveřejňuje na svém webu a na Youtube. Tyto záznamy zachycují vždy hromadné výjevy, nikoli detailní záběry osob a už vůbec ne osoby při vykonávání soukromých aktivit. Kromě toho monitoruje prostory klubu bezpečnostními kamerami, a to za účelem zvýšení bezpečnosti osob a majetku uvnitř areálu; záznam z těchto kamer dále nezpracovává, ale v případě podezření z trestní činnosti jej předá orgánům činným v trestním řízení.

Správce využívá pro vlastní marketingové účely tyto internetové služby: cookies, Google analytics, FB pixel a Youtube data. Správce provozuje facebookové soutěže v podobě sdílení statusů (využití též e-mailové adresy zveřejněné případně na profilu uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení) a soutěže prostřednictvím rádií a hudebních webů (pouze jméno a příjmení, na vyžádání u dotyčného média e-mailová adresa z účelem případného informování výherce o změnách týkajících se určité akce).

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo vědět, jaké osobní údaje jsou ve vztahu k Vám zpracovávány, a k následujícím informacím:

účely zpracování – viz výše poučení o zpracování osobních údajů;
kategorie dotčených osobních údajů – Vy jako návštěvník nebo uživatel e-mailového účtu a počítače;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny – principiálně nejsou příjemci osobních údajů, správce shromážděné osobní údaje nikomu nepředává a spolupracovníci správce jsou vázáni mlčenlivostí;
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – trvání účtu ve Stormanii, stálé ale proměnlivé databáze, nastavení prohlížeče a fb profilu.
Máte právo na výmaz z databáze či databází. To se týká zejména mailing-listu. Existuje jednoduchá možnost vymazat svou e-mailovou adresu způsobem popsaným výše. Zákazník také může kdykoli zrušit svůj účet na Stormanii, odinstalovat mobilní aplikaci.

Máte právo na opravu chybných, nepřesných či neaktuálních nebo doplnění neúplných osobních údajů a v rámci opravy, aktualizace či doplnění svých osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu do vyhovění (popř. ověření) Vaší žádosti.

Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů. Prakticky se jedná o výše uvedenou možnost výmazu. Pokud jde o zveřejněné fotografie a audiovizuální záznamy, máte právo vznést námitku proti zveřejnění takové fotografie nebo záznamu, na nichž jste zachyceni. Správce v takovém případě vyretušuje záběr rozmazáním, popř. fotografii či záznam stáhne a smaže je.

Své žádosti a stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů zasílejte na: info@stormclub.cz. Veřejnoprávní dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.